దీపావళి పండుగ గురించి తెలుసుకుందాం. వచ్చేయండి సంబరాలు చేద్దాం

పండుగ అంటే ఊరంతా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా చేసుకునేది.. సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాలి .. వచ్చేసింది దీపావళి ఎంత గానో.. ఎన్ని రోజులనుండి ఎదురు చూస్తున్న పండుగ.. చిన్న పిల్లలు పటాకుల కోసం, పెద్దవాళ్ళు

Read more